02 – Tlahtolcahzanilli 2

Yetla qui nequi nezehuiloni. 

Man xi caquin axcan in Yetla tlahtolcahzanilli, aquin yolpaqui miac tleca nezehuiloni. 

A) 

Yetla, mo yolpaqui tleca nezehuiloni icuac tlahuazcapa. 

Qui pia tonalme ipatlen mo cehuia icuac tlahuazcapa. 

Amo monequi qui tequiti ipan ome chicometonalme. 

Nequi qui ahuicyau icuac qui pia nezehuiloni. 

Auh, ahyamo qui mati campa yau. 

Qui nequi yau in huei coyoaltepetl Temamauhtianitlan. 

Auh yau in Temamauhtianitlan i pati miac. 

Tepotzhuilopanoamame i pati miac. 

Huan Yetla amo qui tlahtohua tlahtoltemamauhtiani. 

Machilia qui nequi zalohua ocachi, nechicohua tomil huan amo ahuicyau. 

Axcan tic caquin ohcepa inin tlahtolcahzanilli, auh axcan Yetla qui tlahtohua. 

B) 

Ni mo yolpaqui tleca nezehuiloni icuac tlahuazcapa. 

Ni pia tonalme ipatlen ni mo cehuia icuac tlahuazcapa. 

Amo ni monequi ni tequiti ipan ome chicometonalme. 

nic nequi ni ahuicyau icuac nezehuiloni. 

Auh, ahyamo nic mati campa ni yau. 

Nic nequi ni yau in huei coyoaltepetl Temamauhtianitlan. 

Auh intla ni yau in Temamauhtianitlan i pati miac. 

Tepotzhuilopanoamame i pati miac. 

Huan amo ni tlahtohua tlahtoltemamauhtiani. 

Ni machilia nic nequi zalohua ocachi, ni nechicohua tomil huan amo ni ahuicyau. 

Axcan tic caquin tlahtlanilizme. Ti cualti zan tic caqui tenanquililizme nozo intla tic nequi tiquin nanquilia, man xi nanquilia tozcachicahuac nozo tozcayemanqui. 

tlahtlanilizme: 

1) Yetla, mo yolpaqui tleca nezehuiloni icuac tlahuazcapa. ¿Yetla, mo yolpaqui? Quema, Yetla mo yolpaqui tleca nezehuiloni icuac tlahuazcapa. 

2) Yetla qui pia tonalme ipatlen mo cehuia icuac tlahuazcapa. ¿Yetla qui pia tonalme ipatlen mo cehuia icuac tlahuazcapa? Quema, qui pia tonalme ipatlen mo cehuia icuac tlahuazcapa. 

3) Yetla qui nequi ahuicyau. ¿Yetla qui nequi calihtic? Amo, Yetla amo qui nequi qui calihtic. Nequi qui ahuicyau. 

4) Yetla ahyamo qui mati campa yau. ¿Yetla qui mati campa yau? Amo, Yetla amo qui mati campa yau. 

5) Qui nequi yau in huei coyoaltepetl Temamauhtianitlan icuac tlahuazcapa. ¿Qui nequi yau in huei coyoaltepetl Temamauhtianitlan? Quema, Yetla qui nequi yau in huei coyoaltepetl Temamauhtianitlan. 

6) Temamauhtianitlan i pati miac. ¿Temamauhtianitlan amo patiyo? Amo, Temamauhtianitlan i pati miac. 

7) Yetla amo tlahtohua tlahtoltemamauhtiani. ¿Yetla tlahtohua tlahtoltemamauhtiani? Amo, Yetla amo tlahtohua tlahtoltemamauhtiani. 

8) Yetla qui machilia qui zalohua tlahtoltemamauhtiani, nechicohua tomil huan qui calihtic icuac tlahuazcapa. ¿Yetla qui machilia qui zalohua tlahtoltemamauhtiani? Quema, qui machilia qui nequi zalohua tlahtoltemamauhtiani, nechicohua tomil huan qui calihtic icuac tlahuazcapa. 

Huan nican nochti itech Yetla tlahtolcahzanilli, aquin o nequiya ahuicyau. Tlazohcamati tleca ti caqui huan ti mo itan ipan ohce tlahtolcahzanilli.