Tlahtolcahzanilli 3
03 – Tlahtolcahzanilli 3 

Quetzalli qui cohua ce miztli. 

Inin tlahtolcahzanilli itech Quetzalli, aquin nequi ce miztli. 

A) 

Quetzalli qui pia atlalnamiquiliztli i icpac, tequiti-ihtic huan calihtic. 

Qui chihua cemahia nochtin tonalme. 

Nequi yancuic tlamantli. 

Achtohui, qui tlacualchihua. 

Auh i tlacual amo huelic. 

Tzatepa, matema. 

Auh atl qui mahtia. 

Quetzalli qui nehnemi in i cal huan ita ce youlcanemacoyan. 

Ipan youlcanemacoyan, ¡ita ce miztli! 

Quetzalli qui cohua miztli huan axcan mo yolpaqui miac. 

Axcan Quetzalli qui teixpantia inin tlahtolcahzanilli. 

B) 

Ni pia atlalnamiquiliztli no icpac, tequiti-ihtic huan calihtic. 

Ni chihua cemahia nochtin tonalme. 

Nic nequi yancuic tlamantli. 

Achtohui, ni tlacualchihua. 

Auh no tlacual amo huelic. 

Tzatepa, ni matema. 

Auh atl nech mahtia. 

Ni nehnemi in no cal huan nic ita ce youlcanemacoyan. 

Ipan youlcanemacoyan, ¡Nic ita ce miztli! 

Ni cohua miztli huan axcan ni mo yolpaqui miac. 

Axcan cequi tlahtlanilizme itech Quetzalli tlahtolcahzanilli. Ni yaz nic ilia tenanquililiztli tzatepa nic maca ihtlaniliztli. 

Ihtlanilizme: 

1) Quetzalli qui pia atlalnamiquiliztli I icpac, tequiti-ihtic huan calihtic. ¿Quetzalli mo yolpaqui tequiti-ihtic? Amo, Quetzalli amo mo yolpaqui tequiti-ihtic. Yej-juatl qui pia atlalnamiquiliztli i icpac tequiti-ihtic huan calihtic. 

2) Qui chihua cemahia nochtin tonalme. ¿Quetzalli qui chihua yancuic tlamanme? Amo, Quetzalli qui chihua cemahia nochtin tonalme. 

3) Quetzalli Nequi yancuic tlamantli. ¿Nequi yancuic tlamantli? Quema, Quetzalli nequi yancuic tlamantli. 

4) Amo huelic, Quetzalli i tlacual. ¿Quetzalli cualli tlacualchiuhqui? Amo, Quetzalli amo cualli tlacualchiuhqui. I tlacual amo huelic. 

5) Atl qui mahtia in Quetzalli. ¿Quetzalli qui pahtia matema? Amo, Quetzalli amo qui pahtia matema. Yej-juatl mo mahtia ican atl. 

6) Quetzalli qui ita ce miztli ipan youlcanemacoyan. ¿Quetzalli qui ita ce miztli youlcanemacoyanihtic? Quema, Quetzalli qui ita ce miztli youlcanemacoyanihtic. 

7) Quetzalli qui cohua in miztli ipan youlcanemacoyan. ¿Quetzalli qui cohua in miztli? Quema, Quetzalli qui cohua in miztli ipan youlcanemacoyan. 

8) Axcan Quetzalli mo yolpaqui miac tleca miztli. ¿Axcan Quetzalli atlalnamiquiliztli i icpac? Amo, Quetzalli amo qui pia atlalnamiquiliztli i icpac. Axcan Quetzalli mo yolpaqui miac tleca miztli. 

Huan nican nochti. Ti mitz chian ipan ohce tlahtolcahzanilli.