Tlahtolcahzanilli 01
01 – Tlahtolcahzanilli Ce

Tlacualchiuhqui Tonatiuh Cualli tonaltzin macehualtzitzin. Nic nequi nanmej-juantzin caquin ininque tlahtolcahzanilme. Tlen tequititian tlahtolchihualme tlen yuhmitotica ipan tlahtolnahuatl.

Nican ti cualtiz tic tequititia tlahtolmamanayotl itech nahuatlahtolli.

Tic amapohua in tlahtolcahzanilli omexpa huan tzatepa qui pia cequi tlahtlanilizme. Ti cualtiz ti nanquilia
nozo zan ti caqui tenanquililizme tlen ni mitz maca.

Inin achtohui tlahtolcahzanilli. Tlahtohua itech Tonatiuh, aquin tequiti ipan ce tlacualnemacoyan.

 A) 

Tonatiuh mo ehua in 6:00 cahuitl, nochti cualcanme. 

Qui tlacualchihua tonalmecayotl huan motlamahcehuia ce xicalachicahualiztli. 

Yej-juatl qui yau in i tequi ipan i tepotzcalnehnemi. 

In 7:30 cualcancahuitl pehua tequiti. 

Tonatiuh tlacualchiuhqui ipan ce tlacualnemacoyan. 

Yej-juatl qui tlacualchihua ih-huipa aquihquen yolpaquihquen icuac qui tlacuan. 

Tlacohuanime qui ahzin itech miac huei altepeme. 

Yej-juanti, qui tlahtohuan miahquen tlahtolme. 

Tonatiuh, qui cualti qui ixmati miac ihniuyoyotl tlacohuanime. 

Tonatiuh qui mo yolpaqui icuac qui tlahtohua ican tlacohuanime. 

Axcan, nic nequi tic caqui ohcepa inin tlahtolcahzanilli, auh axcan Tonatiuh qui tlahtohua. 

Ti yaz tic ahzicamati queme patla ce tepitzin. Nican Tonatiuh

B) 

Ni mo ehua in 6:00 cualcancahuitl nochti cualcanme. 

Ni tlacualchihua tonalmecayotl huan ni motlamahcehuia xicalachicahualiztli. 

Ni yau in tequitl ipan no tepotzcalnehnemi. 

In 7:30 cualcancahuitl no tequi qui pehua. 

Nej-juatl ni tlacualchiuhqui ipan ce tlacualnemacoyan. 

Ni tlacualchihua ih-huipa aquihquen yolpaquihquen qui tlacuan. 

Tlacohuanime qui ahzin itech miahquen huei altepeme. 

Yej-juanti, qui tlahtohuan miahquen tlahtolme. 

Ni cualti nic ixmati miac ihniuyoyotl tlacohuanime. 

Ni mo yolpaqui icuac ni tlahtohua ican tlacohuanime. 

Axcan ni nequi ti caqui tlahtlanilizme huan intla tic nequi ti cualtiz tic nanquilia, ni mitz tlatlauhtia tic nanquilia, tozcachicahuac nozo tozcayemanqui, nozo ti cualtiz zan ti caqui tenanquililizme tlen ni mitz maca. Queme ti machilia. 

Tlahtlanilizme: 

1) Tonatiuh qui mo ehua in 6:00 cualcancahuitl momoztla. ¿Tonatiuh mo ehua cualcan? Quema, Tonatiuh mo ehua in 6:00 cualcancahuitl. 

2) Tonatiuh qui motlamahcehuia ce xicalachicahualiztli. ¿Tonatiuh qui motlamahcehuia ce axihmolli? Amo, Tonatiuh amo qui motlamahcehuia ce axihmolli. Motlamahcehuia ce xicalachicahualiztli. 

3) Tonatiuh qui yau in tequitl ipan i tepotzcalnehnemi. ¿Tonatiuh qui yau in tequitl ipan i tepotzcalnehnemi? Quema, Tonatiuh yau in tequitl ipan i tepotzcalnehnemi. 

4) I tequitl itech Tonatiuh pehua in 7:30 cualcancahuitl. ¿Tonatiuh qui pehua in tequitl ipan 7:00 cualcancahuitl? Amo, Tonatiuh amo qui pehua in tequitl ipan 7:00 cualcancahuitl. Qui pehua in 7:30 cualcancahuitl. 

5) Tonatiuh qui tlacualchiuhqui ipan ce tlacualnemacoyan. ¿Tonatiuh qui tlacualchiuhqui? Quema, Tonatiuh qui tlacualchiuhqui ipan ce tlacualnemacoyan. 

6) Tlacohuanime qui ahzin itech miahquen huei altepeme. ¿Tlacohuanime qui ahzin itech zan ce huei altepetl? Amo, macehualtzitzin amo ahzin itech zan ce huei altepetl. Tlacohuanime qui ahzin itech miahquen huei altepeme. 

7) Tlacohuanime ihniuyoyotl. ¿ihniuyoyotl tlacohuanime? Quema, ihniuyoyotl tlacohuanime. 

8) Tonatiuh mo yolpaqui icuac qui tlahtohua ican tlacohuanime. ¿Tonatiuh mo yolpaqui icuac tlahtohua ican tlacohuanime? Quema, Tonatiuh mo yolpaqui icuac tlahtohua ican tlacohuanime. 

Cualli catqui. Inin itlamia mo tlamachtil ican ininque tlahtolcahzanilme tlen yazquen mitz palehui ih-huipa tic ahzicamati huan ti tlahtohua ipan nahuatlahtolli. 

Ni mitz yolehua tej-jutatzin ti caqui in ohce tlahtolcahzanilli. 

Ixquichcamoztla.